Sepedi Grade 11 Polelo ya gae Free Study Guide Download CAPS

Sepedi Grade 11 Polelo ya gae Free Study Guide Download for CAPS: Pukutlhahla ye e hlamilwe go ya ka dinyakwa tša setatamente sa pholisi sa lenaneothuto le kelo, se gatelela kudu mabokgoni ao a latelago: 1. Gotheeletšalegobolela 2. Gobalalegobogela3. Gongwalalegohlagiša Maikemišetšo a pukutlhahla ye ke go thuša wena morutwana gore o ikwe o na le … Read more